Murapol robi kolejny krok do zmniejszenia zadłużenia

Murapol wykupi przed terminem zapadalności obligacje serii T, U, W i Z notowane na rynku Catalyst. Łączna wartość tych instrumentów dłużnych podlegających wykupowi wynosi 9,5 mln zł.